ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Dragán-Nagy Réka


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Szolgáltató weboldalának (www.nagyrekapmu.hu) működésével, időpontfoglalási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.nagyrekapmu.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: www.nagyrekapmu.hu/index.html

Jelen ÁSZF dokumentum tartalmazza a www.nagyrekapmu.hu weboldalon elérhető időpontfoglalás igénybevételének, igénybe vevő (továbbiakban: Vendég) általi használatának feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Vendég”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalat felkeresi, azon keresztül időpontot foglal bármely szolgáltatásra, vagy feliratkozik a weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Dragán-Nagy Réka egyéni vállalkozó A szolgáltató székhelye: 1161 Budapest, Sándor utca 97. A szolgáltatás helye: 1161 Budapest, Sándor utca 97. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nagyrekapmu@gmail.com Nyilvántartási száma: 54862391 Adószáma: 56228591-1-42 Telefonszáma: +36 20 318 7160 Bankszámla száma (OTP bank): 11717009-22476995

A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató adatai: Ezit Kft. Telefon: +36 1 700 4030 E-mail: info@ezit.hu Posta: 1131 Budapest Victor Hugo utca 18-22.

Szolgáltatói tevékenységek: Főtevékenység: 960203 – Kozmetika, szépségápolás Tevékenységek: 960404 – Fizikai Közérzetjavító tevékenység

Igénybe vehető szolgáltatások: • kozmetikai és szépészeti beavatkozások • sminktetoválás • műszempilla • arc- és testkezelések • elektrokozmetikai eljárások • egészségmegőrzési célú egyéb tevékenység

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 7 (hét) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. IDŐPONTFOGLALÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő időpontfoglalásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó az időpontfoglalás során köteles a saját, valós adatait megadni. Az időpontfoglalás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A weboldalon több foglalható időpont is megtalálható, ezeket a Szolgáltató határozza meg az általa előre látott időtartamon belül, Vendég a megadott lehetőségek közül választ időpont, szolgáltatást a felkínált lista alapján.
4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített szolgáltatások online, személyesen, telefonon, emailben, sms-ben rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Külön szolgáltatási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, árát, a szolgáltatásokról esetenként fotót jeleníthet meg. A szolgáltatás menüpontján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a szolgáltatás tényleges kivitelezése miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár, vagy kedvezmény kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, illetve a kedvezmény igénybevételének pontos feltételeiről, módjáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron végrehajtani a szolgáltatást, hanem felajánlhatja a valódi áron történő szolgáltatás kivitelezését, amelynek ismeretében a Vendég elállhat szándékától.

4.5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt szolgáltatás semmis szerződésnek tekintendő.
5. IDŐPONTFOGLALÁS MENETE
5.1. Vendég a szolgáltatáslista átnézését követően rákattint az „Kérdezz, üzenj” gombra a weboldalon. 5.2. Vendég a lefoglalni kívánt szolgáltatás nevét, napját, időpontját elküldi üzenet formájában. 5.3. Vendég megadja a foglalás véglegesítéséhez szükséges személyes adatokat (név, email cím, telefonszám). 5.4. Az időpont csak akkor érvényes, ha a Vendég kapott elektronikus úton visszaigazolást a lefoglalt időpontról a Szolgáltatótól. 5.5. Fizetési módok: A weboldalon keresztül nincs lehetőség a szolgáltatás előzetes kifizetésére.

Személyesen: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében a szolgáltatás elvégzését követően azonnal. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Átutalással: Vendég az elvégzett szolgáltatás ellenértékét magyar forintban (HUF) az ezen dokumentumban is megtalálható bankszámlára (Dragán-Nagy Réka: 11717009-22476995) 1 napon belül köteles átutalni. Amennyiben az összeg nem kerül átutalásra a Szolgáltató bankszámlájára, úgy a Szolgáltató megtagadhatja a továbbiakban a szerződésszegő magatartást tanúsító Vendég számára az időpontfoglalást döntése visszavonásáig. 5.5. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vendéget az új adatokról. Vendég ezt követően még egyszer megerősítheti az időpontfoglalását, vagy elállhat a szerződéstől.

5.8. Az adatok megadását követően Vendég az ”időpont foglalása” gombra kattintva tudja elküldeni szolgáltatás iránti megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

6. ELÁLLÁS
6.1. Szolgáltatástól való elállásra/időpontjának módosítására díjmentesen a foglalást (legyen az szóbeli, írásbeli, online vagy személyesen) követő 24. óráig van lehetőség. Ezt a szabályt a Vendég - bármilyen formában történő időpontfoglalásával - tudomásul veszi, elfogadja, és magára vonatkozónak tartja. Amennyiben Vendég nem kívánja elfogadni jelen szabályt a Szolgáltató részéről, úgy időpontfoglalásra nincs lehetősége. 6.2. A foglalt időponttól számított 12-24 órán belül bármilyen formában történő lemondás esetén az eredetileg foglalt szolgáltatások összértékének 50%-a kerül felszámításra a Vendég felé, melyet 3 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlájára (Dragán-Nagy Réka 11717009-22476995) átutalni. Több szolgáltatásból történő részleges visszamondás esetén a visszamondott szolgáltatások összértékének 50%-a kerül felszámításra a fent említett fizetési feltételek mellett. 6.3. Amennyiben a Vendég az eredetileg lefoglalt időpontjától számított 12-24 órán belül átrakja az eredeti időpontját egy másik napra, úgy az eredeti megrendelés lemondásnak minősül, és az eredetileg lefoglalt szolgáltatások összértékének 50%-át 3 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlájára (Dragán-Nagy Réka 11717009-22476995) átutalni. 6.4. A foglalt időponttól számított 12 órán belül bármilyen formában történő lemondás esetén az eredetileg foglalt szolgáltatások összértékének 100%-a kerül felszámításra a Vendég felé, melyet 3 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlájára (Dragán-Nagy Réka 11717009-22476995) átutalni. Több szolgáltatásból történő részleges visszamondás esetén a visszamondott szolgáltatások összértékének 100%-a kerül felszámításra a fent említett fizetési feltételek mellett. 6.5. Amennyiben a Vendég az eredetileg lefoglalt időpontjától számított 12 órán belül átrakja az eredeti időpontját egy másik napra, úgy az eredeti megrendelés lemondásnak minősül, és az eredetileg lefoglalt szolgáltatások összértékének 100%-át 3 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlájára (Dragán-Nagy Réka 11717009-22476995) átutalni.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
7.4. Szolgáltató és Vendég vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
8. PANASZKEZELÉS RENDJE
8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Vendég teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vendégnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 8.5. A Vendég panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 8.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 8.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 8.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 8.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 8.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 8.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot; • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

9. FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI
9.1. Felelősség Vendég a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Vendég teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Vendég elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vendég államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vendéget terheli a felelősség.
Amennyiben a Vendég a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 9.2. A jelen szerződési feltételek felhasználó általi megsértésének következményei
A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen ÁSZF- ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a felhasználó részére, a felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a weboldalhoz való hozzáférését, megakadályozni a felhasználó IP címét használó eszközök weboldalhoz történő csatlakozását, felkeresni a felhasználó internetszolgáltatóját a weboldalhoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.
9.3. Szerzői jogok
A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalnak, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vendégnek a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.nagyrekapmu.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A felhasználó amennyiben a honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan a felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép- vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható.
Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

10. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vendégek weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vendéggel szemben, azokat a módosítást követően leadott időpontfoglalásokra kell alkalmazni.
11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vendég között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a weboldalon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vendég közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.06.01.
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kivételes helyzetek: A szolgáltatás időpontja kivételes esetben (pl.: baleset, betegség, szabadság) változhat, erről Szolgáltató lehető leghamarabb értesíti a Vendéget, és gondoskodik időpontjának kezeléséről.

Időkeret: A Szolgáltató törekszik arra, hogy az előre meghatározott időpontban pontosan, az előre meghatározott időkeret/időtartam alatt teljesítse a szolgáltatást, azonban az időkeret esetenként változhat előre nem látható tényezők függvényében.

13. BÉRLETEKRE, AJÁNDÉKUTALVÁNYOKRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
13.1. Vendég az utalvány megvásárlására való igényét szóban és írásban is jelezheti Szolgáltató felé, aki az igény leadását követően legkésőbb 1 héten belül a Vendég számára offline vagy online formátumban elérhetővé teszi a kész utalványt.
13.2. Az utalvány felhasználási dátuma az ajándékba vásárolt szolgáltatás összegének kifizetésének napján kezdődik, és meghatározott időtartamig tart, melyek Szolgáltató azon feltüntet. Ez az időtartam egyoldalúan változtatható Szolgáltató által, de mindig az aktuális utalványon lévő az érvényes. Az utalvány az azon feltüntetett időtartamban lehet felhasználni előre egyeztetett időpontban a szabad férőhelyek függvényében. Amennyiben az utalvány tulajdonosa nem jelentkezik szóban/írásban az utalvány lejártának dátumáig, úgy a Szolgáltató nem köteles azt érvényesnek minősíteni. 13.3. Vendég az utalványra szánt összeget rendezheti Szolgáltatónál készpénzben (HUF), vagy átutalással is a megadott bankszámlaszámra (Dragán-Nagy Réka 11717009-22476995) az igényleadásától számított 3 napon belül. Amennyiben az igény leadásától számított 1 héten belül sem érkezik meg az utalvány összege, és Szolgáltató már kiállította, úgy nem köteles azt átadni a Vendég felé, amíg nem rendezi az utalvány összegét. 13.4. A megvásárolt utalvány az ajándékozott részéről abban az esetben ruházható át más személyre, amennyiben az ajándékozott írásban jelzi ez irányú kérését Szolgáltató felé az utalvány felhasználási idején belül, és Szolgáltató engedélyezi azt.
13.5. A kifizetett, de fel nem használt utalvány összege nem visszatérítendő. 13.6. Az utalvány készpénzre nem váltható.

14. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
14.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Vendég részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Vendég a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. 14.2. Szolgáltatások igénybevétele díjhoz kötött, melyek személyesen a szolgáltatás végén Szolgáltatónál lehet rendezni készpénzben (HUF) vagy átutalással legkésőbb a szolgáltatást követő 3 napon belül a megadott Szolgáltatói bankszámlaszámra. 14.3. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják, vagy az összeget készpénzben átvette nyugta/számla ellenében. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.